Mijn favorieten

Algemene Voorwaarden

BECO WOONBEMIDDELING

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever : Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Beco Woonbemiddeling een opdracht heeft verstrekt tot het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte en het daartoe bemiddelen tussen verhuurder en opdrachtgever
Verhuurder : de (rechts)persoon welke woon- of bedrijfsruimte wenst te verhuren
Beco Woonbemiddeling : Een zelfstandig woonbemiddelingsbureau als bedoeld in de verordening op de woningbemiddelingsbureaus 1990, 20-12-1989 nr. 1546 ( gemeenteblad 1990, afd. 3 volgnr. 29 zoals vastgelegd door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam bij raadsbesluit van 1995 en/of de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureau ’s 2006 . Onder Beco Woonbemiddeling is tevens te verstaan haar rechtsopvolgster.


Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Beco Woonbemiddeling en opdrachtgever. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten, waarmede opdrachtgever instemt door ondertekening van deze overeenkomst.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van deze voorwaarden door Beco Woonbemiddeling en opdrachtgever, registratie van diens gegevens en betaling van de kosten als bedoeld in artikel 4.

3.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever voorts verplicht aan Beco Woonbemiddeling een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

3.3 Alle door Beco Woonbemiddeling gedane aanbiedingen, zowel schriftelijk als ook mondeling, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

3.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor een woning waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.5 Woningzoekende en verhuurder zullen zich bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte dienen te stellen en kennis te nemen van de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureau ‘s 2006 .


Artikel 4 Kosten van inschrijving

4.1 Opdrachtgever is aan Beco Woonbemiddeling bij registratie eenmalig verschuldigd een bedrag van € 35,– inclusief Btw . Dit bedrag dient direct bij de inschrijving/registratie per pin te worden voldaan.

4.2 De inschrijving heeft een geldigheidsduur van twee jaren en zal door het enkele verstrijken van de tijd geacht worden te zijn vervallen.


Artikel 5 Werkzaamheden

5.1 De aanvang van de werkzaamheden van Beco Woonbemiddeling geschiedt na het voldoen aan de voorwaarden als in artikel 3 omschreven.

5.2 De werkzaamheden die door Beco Woonbemiddeling zullen worden verricht , bestaan onder meer uit het met opdrachtgever bezichtigen van in aanmerking komende woonruimtes c.q. bedrijfsruimtes en het adviseren op het gebied van huur en verhuur.


Artikel 6 Betaling

6.1 Indien uit de bemiddeling door Beco Woonbemiddeling voor de opdrachtgever een huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan Beco Woonbemiddeling verschuldigd een vergoeding gelijk aan de huurprijs van 1 maand , te vermeerderen met de hierover te rekenen Btw.

6.2 Deze bemiddelingskosten dienen binnen 24 uur na acceptatie echter uiterlijk op het moment van ondertekening van de overeenkomst op de rekening van Beco Woonbemiddeling te zijn bijgeschreven.

6.3 Bij niet tijdige betaling, is Beco Woonbemiddeling gerechtigd over de aan haar verschuldigde bemiddelingskosten de kosten van incasso, zowel gerechtelijk als ook buitengerechtelijk, in rekening te brengen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Beco Woonbemiddeling kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ( vermeende ) materiële of immateriële schade, al dan niet voortkomend uit ( vermeende ) gesloten overeenkomsten tussen opdrachtgever en een verhuurder.

7.3 Beco Woonbemiddeling is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder na ondertekening van de (ver)huurovereenkomst zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. In voorkomende gevallen dient huurder zich rechtstreeks te wenden tot de verhuurder.

7.4 Beco Woonbemiddeling kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de haar verstrekte gegevens en informatie.

7.5 Als een (Nederlandse) rechterlijke instantie desondanks van mening is dat Beco Woonbemiddeling wel aansprakelijk is voor een door opdrachtgever geleden schade, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot maximaal een bedrag van € 500,–


Artikel 8 Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van Toepassing. In geval van een geschil is de Rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, bevoegd hiervan kennis te nemen.